Facebook

Obszary Chronione

 

Odrębność przyrodnicza, bogactwo żywej przyrody, walory krajobrazowe oraz zachowany w dużym stopniu naturalny charakter zasobów środowiska naturalnego, spowodowały, iż obecnie region ten należy do wyjątkowych w skali kraju, pod względem wielkości powierzchni objętej przepisami o ochronie przyrody. Walory przyrodnicze obszaru sprawiły, że znaczna część terenu została objęta prawną ochroną przyrody w formie: 1 parku narodowego (1 155,6 ha), 8 rezerwatów przyrody (542,3 ha), 1 parku krajobrazowego (16 184,0 ha), obszaru chronionego krajobrazu „Beskidu Niskiego” o łącznej powierzchni 16 057 ha, 41 pomników przyrody. Ponadto występuje sieć NATURA 2000. W południowo – wschodniej jego części znajduje się fragment Magurskiego Parku Narodowego stanowiący 5,7% ogólnej powierzchni Parku. Na obszarze ekomuzeum ścisłą ochroną objęto tereny o unikatowych cechach geologicznych, bogate w rzadkie, unikatowe okazy flory i fauny, tworząc 8 rezerwatów przyrody: „Modrzyna” w Barwinku, „Cisy” w Nowej Wsi, „Rezerwat Tysiąclecia” na Górze Cergowej, „Igiełki” w Mszanie, „Przełom Jasiołki” w Tylawie, „Wadernik” w Ropiance, „Kamień nad Jaśliskami” w Lipowcu i „Źródliska Jasiołki”.

Modrzyna - rezerwat leśny - pow. 18 ha, położony nieco na zachód od miejscowości Barwinek, obejmuje fragment lasu z dużym naturalnym skupiskiem modrzewia polskiego wraz z jodłą. Występujące tu modrzewie mają ok. 200 lat (550 sztuk). W runie leśnym występują charakterystyczne dla lasu górskiego rośliny, jak gajowiec złoty, kopytnik pospolity, żonkil zwyczajny i fiołek leśny.

Wadernik - rezerwat leśny o pow. 11 ha, położony w pobliżu miejscowości Ropianka koło Dukli, obejmujący fragment lasu jodłowo-bukowego z największym w Beskidzie Niskim naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego (214 szt., najwyższe ok. 5 m). Wśród gatunków chronionych występują: storczyk szerokolistny i męski, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnka i kopytnik pospolity.

Przełom Jasiołki - rezerwat krajobrazowy i leśny, pow. 123 ha, leży na wschód od Tylawy (wieś Daliowa). Ochronie podlega przełomowy odcinek Jasiołki porośnięty pierwotnym lasem, ciągnący się pomiędzy wzniesieniami Ostra i Piotruś. Występuje tu dobrze zachowany drzewostan w klasycznym układzie piętrowym (olsza szara na dnie doliny, grąd z domieszką grabu w niższych partiach zbocza i buczyna karpacka w wyższych partiach). Wiele gatunków chronionych - m.in. smotrawa okazała, tojad wiechowaty, obrazki plamiste, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów.

Źródliska Jasiołki z powierzchnią 1585 ha jest największym rezerwatem w polskich Karpatach. Ochroną objęto tu tereny źródliskowe Jasiołki i Wisłoka. Na terenie rezerwatu znajdują się liczne starodrzewia i zespoły łąkowo-pastwiskowe. Ponad 120 ha zajmują torfowiska.

Kamień nad Jaśliskami - pow. 302 ha, chroni fragmenty typowej rzeźby Beskidu Niskiego występującej na szczycie i zboczach góry Kamień wraz z porastającym ją lasem bukowym i bukowo-jodłowym, ciekawymi formami skalnymi i bagniskami.

Cisy w Nowej Wsi - rezerwat leśny o pow. 2,18 ha, położony na południowy-wschód od Dukli, (zachodnie zbocza Cergowej, wys. 430-470 m n.p.m.) Rezerwat obejmuje fragment lasu bukowo-jodłowego z domieszką jaworu, dębu i grabu z naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego (44 szt. - głównie w formie drzewiastej, niektóre sięgają 3m). Runo leśne tworzą gatunki typowe dla zespołów buczyny karpackiej, a wśród nich rośliny chronione.
Igiełki - rezerwat leśny - pow. 27,88 ha, położony w Beskidzie Dukielskim (wieś Mszana), chroniący naturalne stanowiska cisa pospolitego (149 szt. - najokazalszy egzemplarz ma 6 m wysokości) usytuowane w naturalnym drzewostanie jodłowo-bukowym w wieku 70-100 lat. W rezerwacie znajdują się 63 gatunki roślin naczyniowych (w tym 16 gatunków drzewiastych i krzewiastych).

Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze - rezerwat krajobrazowy (1963 r., pow. 64 ha) położony w miejscowości Jasionka na płd.-wsch. od Dukli obejmuje fragment naturalnego lasu mieszanego porastającego wierzchołek i północne stoki góry Cergowej (716 m n.p.m.). Ochronie podlega wielogatunkowy las jodłowo-bukowy z ciekawym zespołem roślin i stanowiskiem cisów. Występuje też zbiorowisko olszynki karpackiej i jaworzyny górskiej oraz ponad 100 krzewów cisa. Pod szczytem Cergowej wypływa źródełko, na którym wybudowano kapliczkę związaną z kultem św. Jana z Dukli.Magdalena Bolanowska

Obszary Chronione - galeria

 
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Zalew w Sieniawie
Rymanów Zdrój - Wołtuszowa
Rymanów Zdrój - Wołtuszowa
Jar Wisłoka w Mymoniu
Jar Wisłoka w Mymoniu
Jar Wisłoka w Mymoniu
Jar Wisłoka w Mymoniu
Jar Wisłoka w Mymoniu
Jar Wisłoka w Mymoniu
Jar Wisłoka w Mymoniu
Jar Wisłoka w Mymoniu
Jar Wisłoka w Mymoniu
Jar Wisłoka w Mymoniu
Jasiołka
Jasiołka
Jaśliski Park Krajobrazowy jesienią
Jaśliski Park Krajobrazowy jesienią
Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze
Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze
Widok na Kamień nad Jaśliskami 857 m n.p.m. z Traktu Węgierskiego
Widok na Kamień nad Jaśliskami 857 m n.p.m. z Traktu Węgierskiego
Wrotycz
Wrotycz
 • Besko
 • Bukowsko
 • Chorkówka
 • Dorzecze Wisłoka
 • Dukla
 • Iwonicz Zdrój
 • Jaśliska
 • Jedlicze
 • Kraina Nafty
 • Miejsce Piastowe
 • Rymanów
 • Zarszyn

Europejski Fundusz Rolny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pn. "Ekomuzeum Beskidu Niskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 00 75, fax: 13 467 00 75, email: dorzeczewisloka@op.pl, http://www.dorzeczewisloka.pl
NIP: 6871891494, Regon: 180325260

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
tel. 13 440 70 43, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, http://www.kraina-nafty.pl,
NIP: 6842549600, Regon: 180376694
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - FSI